Obchodné podmienky

I. Rozsah platnosti a vznik zmluvy
1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na obchodný tovar uzavretej medzi  spoločnosťou EKOPROGRES v.d. a kupujúcim.
2. Ak kupujúci požaduje iné balenie a stohovanie ako je obvyklé, je nutné, aby požiadavku uviedol na objednávke, resp. v kúpnej zmluve a odber tovaru hlásil aspoň 10 dní vopred obchodnému manažérovi. Inak, predávajúci vykoná iba štandartné balenie – stohovanie na palete, alebo volne uložený výrobok podľa vlastného uváženia.  Dohoda o inom balení podľa špecifikovanej objednávke,  musí byť súčasťou zmluvy, ktorý slúži, ako  podklad na vypracovanie cenovej dohody. posúdenie zodpovednosti za možnú vadu.
3. Ak kupujúci požaduje zároveň prepravu tovaru, je povinný v objednávke uviesť predmet prepravy, druh prepravy (auto EKOPROGRES, ŽSR, iní dopravcovia, pošta) presné dopravné dispozície, osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru a čas plnenia. Najskorší termín prepravy vozidlami predávajúceho je 5 dní, od uzavretia, resp. doručenia podpísanej kúpnej zmluvy. Toto neplatí pre položky vyrábané na zakázku, resp. pre  položky, ak sa v požadovanom množstve na sklade nenachádzajú. Pri istenom spôsobe platby tieto dni začínajú plynúť odo dňa pripísania kúpnej  ceny na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný o prepravu tovaru požiadať pri uzatváraní kúpnej zmluvy, v mimoriadnych prípadoch (platba v hotovosti, technická závada na vozidle, špeciálne požiadavky na prepravu) u obchodného manažéra spoločnosti. V prípade, že takto písomne  dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou hradí kupujúci.
4. Potvrdenú kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok vráti kupujúci predávajúcemu najneskôr do 5 dní odo dňa jej odoslania.
II. Dodacie a prepravné podmienky
1. Ak nie je iná dohoda o čase plnenia a prepravy, je predávajúci oprávnený splniť záväzok bez zbytočného odkladu.
2. Zmenu dopravných dispozícii môže povoliť iba obchodný manažér spoločnosti. Ak však už predávajúci splnil záväzok vyplývajúci preňho z objednávky odovzdaním tovaru inému dopravcovi, zmenu dopravných dispozícii, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady kupujúci priamo u tohoto dopravcu.
3. Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.); takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu omeškaním.
4. K prevzatiu tovaru inou osobou (napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie zásielky musí oprávnená osoba potvrdiť podpisom, poprípade pečiatkou na druhopise dodacieho listu, resp. výkaze vozidla.
5. Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa osádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade  nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.
6. Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.
7. Ak nastal prípad, že sa na mieste dopravnej dispozície nikto nenachádza, vodič si nechá potvrdiť výkaz o jazde nestrannou osobou (napr. obecný úrad) a tovar dovezie späť do skladu predávajúceho. Náklady spojené s márnou prepravou a uskladnením tovaru, ktoré tým vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť.
8. Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar v dohodnutej lehote, nahradí predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla.
9. Obaly účtuje predávajúci ako samostatnú položku s tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na vlastné náklady do 1 mesiaca od expedície tovaru, a to nepoškodené s oznámením čísla faktúry, ktorej sa vrátené obaly týkajú. Predávajúci obaly vykúpi za ceny znížené o 10 %.
III. Platobné podmienky
1. Predávajúci si týmto vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za obchodný tovar. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prepravné v zmysle aktuálneho cenníka prepravy.
2. Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote jeho splatnosti.
3. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnom doklade z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.
4. Všetky inkasné náklady platí kupujúci.
IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na prevzatý obchodný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov súvisiacich s event. oneskorenou úhradou.
2. Po prevzatí neuhradeného tovaru je kupujúci povinný sa oň riadne starať a uskladniť ho tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej povinnosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v plnej výške.
V. Zodpovednosť za vady
1. Osoba oprávnená k prevzatiu tovaru nesmie podmieňovať prevzatie zjavne nepoškodenej zásielky kontrolou jej obsahu, množstva a druhu pred  osádkou vozidla.
2. Kupujúci je povinný prípadné vady dodávky oznámiť predávajúcemu písomne (ako reklamáciu - nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady a aké právo si uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Pre kontakt je možné použiť: tel.: Trenčín: 032/7441 889, pričom telefonický kontakt nenahrádza uplatnenie reklamácie. Práva z vád, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaloženej odbornej starostlivosti musí kupujúci uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od doby dodania tovaru.
3. Ak kupujúci vracia reklamovaný obchodný tovar, je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. V prepravných dokladoch musí vyznačiť, že sa jedná o reklamovaný tovar a uviesť číslo príslušnej reklamácie. Ak reklamovaný odobratý tovar preberá osádka  vozidla predávajúceho na mieste dopravnej dispozície kupujúceho pre kupujúceho platia ustanovenia bodu 5 časti "Dodacie a prepravné  podmienky" (vykládka = nakládka).
4. Predmetom reklamácie nemôže byť rozdiel do +- 1% medzi dodaným a fakturovaným množstvom tovaru (vzťahuje sa na položku).
5. V prípade oprávnenej reklamácie pre časť zásielky je kupujúci povinný uhradiť dodávku (tovar) v rozsahu bezvadného plnenia v lehote jej splatnosti.
6. V prípade, že kupujúci neoprávnene uplatní reklamáciu, náklady spojené s riešením reklamácie, ktoré vzniknú predávajúcemu, je kupujúci povinný  uhradiť.
7. Ak predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácií neobdrží do 30 dní od kupujúceho písomnú odpoveď, považuje sa stanovisko predávajúceho za potvrdené.
VI. Odstúpenie od zmluvy
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tom prípade jej dňom, kedy druhej strane toto odstúpenie písomne   oznámila, vzniká povinnosť uhradiť odstupné vo výške 20 % z kúpnej ceny.
VII. Dodatok k obchodným podmienkam (obaly)
1. Prepravné obaly predávajúci od kupujúceho vykúpi za obstarávacie ceny v prípade, že budú vrátené do 1 mesiaca od expedície tovaru a nebudú   poškodené.
2. Faktúra kupujúceho za vrátené obaly musí okrem zákonom stanovených náležitostí daňového dokladu obsahovať číslo faktúry predávajúceho, ktorým boli obaly účtované pri dodaní tovaru.
3. Rozdiel v cene účtovanej za obaly predstavujú náklady za opotrebovanie týchto obalov.
4. Splatnosť faktúry za vrátenie obalov je totožná so splatnosťou faktúry za tovar dodaný predávajúcim.
5. Náklady na dopravu hradí strana obaly vracajúca.