Europrojekty

Projekty financované z fondov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky.

     Spoločnosť Ekoprogres v.d., pre Vás pripravila komplexný program zameraný na odpadové hospodárstvo, separáciu a zhodnocovanie odpadov. Všetky obce na Slovensku musia podľa nariadenia Európskej únie separovať jednotlivé zložky odpadu.

Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

         Veľmi jednoducho je možné separovať komunálny odpad (sklo, papier, plasty, ...), pomocou zvonových kontajnerov ECOBELL 1300. Prevedenie kontajnerov je najvyššej kvality. Zhotovené sú z polyetylénu, polyetylén má bezkonkurenčné fyzikálne vlastnosti, oproti sklolaminátovému prevedeniu. Polyetylén nestráca pružnosť ani pri nízkych poveternostných teplotách. Nosná konštrukcia kontajnerov je zhotovená s povrchovou úpravou z pozinkovanej oceli. Celému kontajneru tieto vlastnosti materiálov zabezpečujú bezkonkurenčné kvalitatívne vlastnosti, dlhotrvajúcu životnosť a hlavne 100 % recyklovateľnosť.
Na kontajnery je možné získať podporu z programu Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

kontajnery

 

 

zmerne_miesto_3kontajnery

zmerne_miesto_6kontajnerov

         Ďalšou zo zložiek, ktorú treba separovať je biologický odpad, táto zložka je často opomínaná. Možnosť, ako tento odpad separovať, je decentralizovaný spôsob kompostovania. To znamená, že každý obývaný dom v obci dostane jeden biokompostér do domácnosti. Tento spôsob kompostovania je pre obec z dlhodobého hľadiska udržateľný a ďalšie režijné náklady sú veľmi nízke - takmer žiadne.
Obyvatelia si v týchto kompostéroch doma kompostujú vlastný biologický odpad. Neskôr ho vo forme kvalitného kompostu spätne využijú v domácnosti.

komposter

   

 

 

 

 

 

 

V prípade, že sa obec v minulosti uchádzala o dotácie z Envirofondu, Recyklačného fondu a žiadala o dotácie na kontajnery na triedený zber, biokompostéry, zberný dvor a podobne a nebola obec úspešná, poprípade čaká na dotáciu, kým bude mať fond opäť peniaze, má možnosť požiadať o dotáciu z Európskej únie s využitím operačných cieľov.

Naša spoločnosť Ekoprogres v.d., ktorá je výrobcami kontajnerov na triedený zber, biokompostérov, čistiarní odpadových vôd a iných ekologických výrobkov Vám vie komplexne zabezpečiť poradenstvo, spracovanie, pripravenie a predloženie projektu na Európske dotácie.

Bližšie informácie o aktuálnych výzvach, je možné získať na stránkach Ministerstva životného prostredia a operačného programu životné prostredia: www.opzp.sk