Ako vybaviť povolenie na ČOV

Povolenie na ČOV

      Budúci majiteľ malej ČOV (čistiarne odpadových vôd) musí požiadať Odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu o vydanie vodoprávneho rozhodnutia na vodnú stavbu (požiada o vyjadrenie k zámeru stavby). Okresný úrad vydá rozhodnutie, kde zohľadňuje ochranu vodných pomerov a za akých podmienok je možné uskutočniť a užívať ČOV.

 

Žiadosť na príslušný okresný úrad musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1.

Na stavbu musí byť vydané územno – právne rozhodnutie, ktoré vydáva obec. (príloha žiadosti č.3.).

2.

Projektovú dokumentáciu. Dokumentáciu vytvorí projektant s príslušným oprávnením na projektovanie inžinierskych stavieb, prípadne projektovanie vodných stavieb.

Projektová dokumentácia musí obsahovať:

a) technickú správu
b) situáciu
c) pozdĺžny profil
d) technický popis čov od výrobcu
e) uloženie kanalizačných rúr z PVC
f) návrh riešenia recipientu (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok)
g) akumulačná nádrž (nie je podmienkou  v prípade,  ak chce zákazník využívať vyčistenú vodu napríklad na polievanie)

3.

V projektovej dokumentácii má žiadateľ určený spôsob vypúšťania vyčistenej vody z čistiarne:

a) V prípade, že recipient je vsakovacia studňa, drenážne potrubie, trativod, ... . je potrebný hydrogeologický posudok.  Robí sa vtedy, ak je potrebné preukázať, že vypúšťané vyčistené vody z čov neovplyvnia negatívne kvalitu spodných vôd. Hydrogeologický posudok je potrebný v prípade, ak je vyústenie vyčistenej vody  do podzemia (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, trativod). Tento posudok vypracuje hydrogeológ, ktorý má oprávnenie robiť tieto posudky.

b) V prípade, že recipient je povrchový tok (rieka, potok, jazero, ... )  treba žiadať príslušného správcu toku (príloha žiadosti č.4.) o vydanie stanoviska k vypúšťaniu vyčistených vôd do toku. Správca môže byť príslušné povodie, obec, štátne lesy.

4.

Všetky certifikáty výrobkov, ktoré budú použité pri výstavbe.

5.

Kolky v nominálnej hodnote 33 €, ktoré sa prikladajú k žiadosťi na Úrad Životného prostredia.

 


 ako-vybavit-cov_0   Výsledok procesu 

Po odovzadní všetkých potrebných dokumentov sa Úrad životného prostredia vyjadrí kladne alebo vyjadrí námietky , to znamená, že môže požadovať ďašie doklady, prípadne doplnenie dokumentov.

Ak okresný úrad vydá vodoprávne rozhodnutie, vydá rozhodnutie o uskutočnení stavby – rozhodnutie (kedysi stavebné povolenie).

Rozhodnutie vydá :

- na 4 roky, ak je recipient (vyústenie odtoku z čov) do podzemných vôd (zákonom požadované hodnoty BSK5 menšie ako 20 mg/l-1)
- na 10 rokov, ak je recipient (vyústenie odtoku z čov) do povrchových tokov  (zákonom požadované hodnoty BSK5 menšie ako 25 mg/l-1)

 

Po ukončení výstavby  podľa projektovej dokumentácie, musí majiteľ požiadať o kolaudačné rozhodnutie.

 

 

Okresný úrad vydá povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie). Na základe tohto rozhodnuti  musí majiteľ vodnú stavbu užívať a starať sa o ňu. Okresný úrad určí záväzné podmienky a povinnosti.

 

 

 

Zákonné limity, ktoré určuje zákon:

 

 

1. Množstvo odpadových vôd vyprodukovaných 1 osobou za deň je 150 l.

2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:

Do podzemných vôd:

Ukazovateľ Koncentrácia (mg.l-1) Bilančné hodnoty
priemerná (p) maximálna (m) kg.deň-1 t.rok-1
BSK5 20 50 0,027 0,01
NL 20 50 0,027 0,01

 

Do povrchových tokov:

Ukazovateľ Koncentrácia (mg.l-1) Bilančné hodnoty
priemerná (p) maximálna (m) kg.deň-1 t.rok-1
BSK5 25 50 0,027 0,01
NL 25 50 0,027 0,01

 

3. Časová platnosť povolenia:

  • na 4 roky, ak je recipient (vyústenie odtoku z čov) do podzemných vôd
  • na 10 rokov, ak je recipient (vyústenie odtoku z čov) do povrchových tokov.

Pred uplynutím platnosti povolenia je potrebné, aby majiteľ čov požiadal o predĺženie povolenia.

V prípade, že sa do tejto doby  zmenila situácia, napríklad ak sa v obci  vybudovala obecná kanalizácia, obec  bude žiadať, aby sa majiteľ čov napojil na obecnú kanalizáciu. Ale v prípade, že majiteľ nepožiada sám o pripojenie, nejestvuje zákonný spôsob, ako  donútiť občana o pripojenie na obecnú kanalizáciu, aj keby sa vopred zaviazal, že tak urobí už pri vydávaní Rozhodnutia na stavbu čov.

4. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:

  • je určené spotrebou vody, odpočtom vodomeru
  • ak nie je možnosť odpočítať vodomerom, zákon stanovuje množstvo vyprodukovaných odpadových vôd výpočtom, čo je cca 150 l / deň pre 1 osobu.

5. Miesto a početnosť odberu vzoriek vody, typ vzorky:

  • vzorky je možné  odoberať priamo z čistiarne,  v ktorej je na to určené miesto, prípadne cez zbernú nádobu na vyčistenú vodu za čov, ak je nainštalovaná
  • časový interval je zákonom stanovený  2x ročne (jedenkrát  za kalendárny polrok), výsledky treba  každý rok zaslať na príslušný orgán štátnej vodnej správy
  • typ vzorky: bodová, rozbor musí vykonať akreditované laboratórium

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu

 

Aktuálna databáza je spracovaná na internetovej adrese www.minv.sk. Na tejto adrese si vyberiete Vám príslušný Okresný úrad podľa toho, v ktorom okrese sa bude stavba nachádzať.